2010-06-28

Hece'de "Yerlilik" dosyası

Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Yerlilik
Hasan Aycın/Çizgi 7

I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL/SİYASAL ARKAPLAN (8-216)
Vefa Taşdelen/Felsefe Yapmanın Yerli İmkanları 8
Ali K. Metin/Entelektüel Düşüncenin Yerlilik Perspektifinden Muhasebesi İçin Bir Giriş 17
Necdet Subaşı/Sadakat ve İstismar -Türk Siyasetinde Yerlilik Sorunu- 26
Mustafa Şahin/Yerlilik ve Yer Üzerinden Bir Yere Varabilir miyiz? 29
Murat Erol/Yerlilik İçin Kavramsal ve Anlamsal Bir Çerçeve 33
Lütfi Bergen/İsyandan Dirliğe: Anadolu'da Yerli Olmak 51
Aydın Aktay/Yersiz Yurtsuzlaşmaya (Modernliğe) Kültürel Bir Tepki Olarak... 70
Ali Ayçil/Yerlilik: 'Harita Yurt' ile 'Coğrafî Yurt' Arasında Muğlak Bir Sınır 86
Ercan Yıldırım/Yurt, Millet, İslâm ve Batılılaşma Ekseninde Türk Düşüncesinin Yerliliği 90
Firdevs Canbaz Yumuşak/Düşünsel Ütopyalar Açısından Yerlilik Sorunu 116
Kurtuluş Kayalı/On Yıl Sonraki Tipik Türk Sosyoloğunun Flu Bir Portresi... 124
Ahmet İnam/Anadolu'ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları 130
Kenan Çağan/İdeolojilerin Yerlilik Algısı: ya da 'Biz' ve 'Herkes' Üzerine 142
Mustafa Aydın/Kültürcülük Sorunu: Kültürün Küresel, Evrensel ve Yerelliği 150
Kadir Canatan/Sömürgecilik Karşısında Yerellik 158
Hilmi Uçan/Yerlilik'te Siyasanın ve Dinin İşlevi 168
M. Murat Özkul/Modern ve Postmodern Sarkacında Yerlilik Düşüncesinin Kıstırılmışlığı 173
Cemal Şakar/Kimlik Krizlerimiz Karşısında Yerlilik Fikirleri 180
Selim Somuncu/Yerlilik Düşüncesi Açısından Yerli, Yaban, Yabancı 187
Mahmut Hakkı Akın/Yabancıda Aranan Yerlilik 192
Mustafa Aldı/Yerliliğin Çelişkili Statükosu 196
Mustafa Tekin/Yerlilik ve Feminizm -Ojeli Tırnaklar ile Kınalı Parmakların... 201
İsmail Arslan/Tarih, Tarih Bilinci ve Yerellik Düşüncesi 208
Sait Mermer/Otur Yer'ine 211

II. BÖLÜM: EDEBİYATTA YERLİLİK (217-338)
Mehmet Narlı/Edebiyatta Yerlilik 217
Ali Pulat/Edebiyatta Yerlilik Nedir? 226
Recep Yıldız/Yerlilik ve Eğitim 231
Dursun Ali Tökel/Yerlilik Kavramından Divan Şiirine Bakmak 245
Ali Emre/Tanzimat Edebiyatı: Bir Yabancılaşmadan Başka Bir Yabancılaşmaya 258
Alâattin Karaca/Yerlilerin Arasındaki Yabancılar Millî Edebiyatçılar ve Köy Romancıları 265
Celâl Fedai/Evrenselin Yerelinde, Yerelin Taşrasında 272
Necati Mert/Yerlilik Açısından Edebiyatta Şehir ve Taşra Sorunu 277
Şaban Sağlık/Edebiyatın Yerel Boyutu Olarak Edebiyat Sosyolojisi 282
Abdurrahim Karadeniz/Yerlilik, Dil ve Görsel Dil 289
Ertan Örgen/Yerliliğin Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Görünümleri 294
Mustafa Zeki Çıraklı/Türk Edebiyatında Yerlilik Üzerine Bir Yol Haritası Denemesi 298
Bekir Şakir Konyalı/Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yerlilik 305
Ümit Apaydın/Cumhuriyet Döneminde Bir Yerlilik Arayışı: Mavi Anadoluculuk ve... 312
Alev Erkilet/İçerdeki Yabancı, Dışarıdaki Dost: Amin Maalouf ve John Berger... 322
İshak Yetiş/'Yerli Düşünce' 330
Mustafa Şerif Onaran/Yerelden Evrensele İnce Memed 334
III. BÖLÜM: SANAT, MİMARİ, RESİM (339-382)
Köksal Alver/Yer ve Mekân Ekseninde Yerlilik 339
Mehmet Öğün/Neyin Mimarisi? 342
Yusuf Civelek/Düzen ve Çeşitlemeden Karmaşıklık ve Çelişkiye: Mimari Güzelliğin... 349
Mustafa Karaosmanoğlu/Mimarlık Evrensellik ve Yerellik Meselesi 359
Ekrem Kahraman/Günümüz Türk Sanatı/Resminin Entelektüel/Siyasal Zemini Üzerine 374

IV. BÖLÜM: SİNEMA, TİYATRO, MÜZİK, TV... (383-441)
Cafer Özgül/Yerli Filim 383
Necip Tosun/Ulusal Sinema Tezi ve Yerlilik Sorunu 390
Salih Nurdağ/Türk Tiyatrosunda Yerlileşme/Adaptasyon Çalışmaları ve Geleneğin... 398
Yalçın Çetinkaya/Yerellik ve Evrensellik Açısından Müzik Dili 406
Savaş Ş. Barkçın/Mûsikîmiz Kimin?: Anlamsız Bir Soruya Anlamlı Bir Cevap 409
Mustafa Selçuk Erarslan/Dinî Duyuş ve Yaşayışın Müziği 416
Bayram Bilge Tokel/Halk Musikimizin Yerli Değerler Yönünden Anlam ve Önemi 419
Mehmet Harmancı/Arabesk Müziğin Yerliliği Meselesi ve Orhan Gencebay Şarkıları 423
Selçuk Küpçük/Türk Pop Müziği ve Yerlilik-Yabancılık Sorunu 426

V. BÖLÜM SORUŞTURMA (442-476)
Turan Koç/Medeniyetin Ben Bilinci 442
İsmail Kıllıoğlu/ Yerlilik Üzerine 444
Recep Duymaz/Yerliliğin Sanat/Estetik Kuramlarımızdaki Yeri 446
Süleyman Hayri Bolay/Yerlilik ve "Komşu Canıyla Durmak" 448
Atasoy Müftüoğlu/Yerliliğe Kapanıp Kalmak 451
Doğan Hızlan/Yerlilik, Önemli ve Unutulmaması Gereken Bir Kavram 453
Ertuğrul Günay/Kültür Dünyasında Yerlilik/Evrensellik Tartışmaları Üzerine 457
Abdullah Şevki/Göçebelikten "Yerliliğe" Değil "Yerleşikliğe" 459
Hüseyin Atlansoy/Yerliler için Kısa Notlar 464
A. Ali Ural/Yerlinin "Yer"i 465
Mustafa Muharrem/Kendilik Bilinci 466
Semih Gümüş 467
Ömer Erdem/Ben Yerli miyim? 468
Ömer Erinç/Bir Yerde Olmak/Bir Yerden Bakmak 469
Mustafa Köneçoğlu/"Doğunun Yedinci Oğlu" Bağlamında Yerlilik ve Aidiyet Sorunsalı 471
Gönül Yonar Utku/Çıkınımızda Ne Var? 473
Erdal Çakır/Yerliliğin Evren (Selliğ)i ya da Zihnimiz Kaç Köşeli Bir Dairedir 475

VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA (477-488)
Yusuf Turan Günaydın/Yerlilik Bibliyografyası 477
Kitaplar/477 o Makaleler/477 o Kitaplarda Bölümler/481
Özel Sayılar-Dosyalar/482 o Röportaj, Açıkoturum ve Soruşturmalar/482
Tezler/482

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com